Regulamin sprzedaży premiowej – programu poleceń dla klientów EBV Finance sp. z o.o.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem
 2. Organizator – EBV Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-203, ul. Bonifraterska 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000603650, o nadanym numerze NIP: 5252652087, REGON: 363996811.
 3. Nagroda –karta podarunkowa „Katalog Marzeń” o wartości nieprzekraczającej 300 zł brutto, określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna będąca obecnym klientem Organizatora
 5. Nowy Nabywca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza lub osoba prawna, która w wyniki rekomendacji Uczestnika zakupi świadczenia oferowane przez Organizatora
 6. Program Poleceń – system nagradzania Uczestnika, który wskaże Nowego Nabywcę dla oferowanych przez Organizatora usług, w skutek czego Nowy Nabywca dokona zakupu świadczeń Organizatora, a Uczestnik w zamian otrzyma Nagrodę wydaną zgodnie z niniejszym Regulaminem
 7. RODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Program poleceń organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Program Poleceń nie stanowi żadnej z gier, o których mowa w art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., w szczególności nie jest związana z przeprowadzeniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.
 3. Program Poleceń ma charakter promocyjny i reklamowy oraz ma na celu poszerzenie grona klientów Organizatora.
 4. Program Poleceń będzie prowadzony od dnia 15.10.2022r
 5. Wzięcie udziału oznacza wyrażenie zgody Uczestnika na wszystkie warunki Programu Poleceń określone w Regulaminie oraz potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Programie Poleceń.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. W ramach Programu Poleceń, każdy Uczestnik, który skutecznie poleci usługi Organizatora Nowemu Nabywcy otrzyma bezpłatnie Nagrodę określoną w Regulaminie. Przy czym za skuteczne polecenie można uznać sytuację, gdy Nowy Nabywca, w wyniku rekomendacji Uczestnika zakupi usługi Organizatora.
  1. W celu umożliwienia kontaktu z potenjcalnym nowym Nabywcą Uczestnik zobowiązany jest przesłać dane kontaktowe do potencjalnego Nowego Nabywcy na email : sprzedaz@ebvfinance.com
  1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest udokumentowany zakup usług Organizatora przez Nowego Nabywcę.
  1. Program Poleceń nie podlega łączeniu z innymi promocjami ani akcjami promocyjnymi Organizatora.
  1. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Programie Poleceń.
  1. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie podlega zwrotowi.

§ 4

Czas trwania

 1. Program Poleceń rozpoczyna się w dniu 15.10.2022r. Dniem rozpoczęcia Programu Poleceń wchodzą w życie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  1. O rozpoczęciu Programu Poleceń Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej https://www.ebvfinance.com/pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
   1. Program Poleceń trwa do odwołania.

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji prowadzenia Sprzedaży promocyjnej, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
   1. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Programu Poleceń. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora, zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Programu Poleceń, zgodnie z art. 28 RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Programu Poleceń, przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Sprzedaży promocyjnej.
 • Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.ebvfinance.com/pl/.
 • Prawa i obowiązki związane Programem Poleceń są nieprzenoszalne na inne podmioty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Programem Poleceń.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1

Nagrody objęte sprzedażą premiową

1. Karta podarunkowa o maksymalnej wartości 300 pln do wykorzystania przy zakupie produktów w sklepie online :  www.katalogmarzen.pl

2. Karta podarunkowa ma formę karty plastikowej

3. Karta podarunkowa może być użyta w kilku zamówieniach do momentu wykorzystania kwoty nagrody lub upływu terminu ważności

4. Istnieje możliwość dopłaty ze swoich środków w momencie gdy cena produktu przekracza wartość środków na karcie

5. W procesie płatności można użyć klilku kart podarunkowych