Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Nasza firma, EBV Finance ma świadomość, że ochrona prywatności jest dla Państwa istotną kwestią podczas przeglądania naszej strony internetowej oraz w ramach kontaktowania się z nami jako partner lub klient. Ochronę Państwa prywatności traktujemy bardzo poważnie. W związku z tym chcemy Państwa poinformować o tym, kiedy i które z Państwa danych (osobowych i innych) zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na również na celu przedstawienie środków, z których korzystamy, by zapewnić bezpieczeństwo danych.
Państwa nieosobowe dane gospodarcze wykorzystujemy wyłącznie w uzasadnionych celach i na podstawie Państwa zgody. Jeśli chodzi o dane osobowe, wdrożyliśmy wewnętrzne zasady i środki zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zapewniając uwzględnienie ochrony prywatności już w fazie projektowania oraz domyślną ochronę prywatności.
RODO zostało przyjęte 14 kwietnia 2016 r., zostało opublikowane w dzienniku urzędowym UE 4 maja 2016 r. i obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE od 25 maja 2018 r. Zastąpiło ono dyrektywę 95/46/WE oraz przepisy krajowe ją transponujące.
Centralnym elementem RODO jest koncepcja „rozliczalności” – oznacza to, że podmioty z siedzibą w UE albo poza nią, które oferują swoje usługi obywatelom UE, muszą zgodnie z RODO zwiększyć przejrzystość i rzetelność przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby takie w RODO nazywane są „osobami, których dane dotyczą”).
W wypadku firmy EBV Finance osoby, których dane dotyczą, obejmują klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osoby powiązane z przedsiębiorstwem, które jest naszym klientem lub partnerem. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o stosowanych przez nas środkach ochrony prywatności.

PRACOWNICY

Zgodnie z RODO, wszyscy pracownicy firmy EBV Finance zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących poufności danych.

ZBIERANIE DANYCH

Dane osobowe będą zbieranie wyłącznie jeśli dobrowolnie je nam Państwo przekażą, np. wypełniając nasz formularz lub przesyłając wiadomość e-mailową w związku z zamówieniem produktów lub usług lub prośbą o przesłanie materiałów informacyjnych. Baza danych i jej zawartość przechowywane będą przez naszą firmę oraz naszego usługodawcę. Niemniej jednak dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim przez nas ani przez osoby działające na nasze zlecenie, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę, mieści się to w zakresie realizacji obowiązków umownych, ma to na celu przekazanie określonych informacji naszym klientom, partnerom biznesowym i/lub usługodawcom lub jest to konieczne do wykonania obowiązków prawnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Firma EBV Finance może poprosić przedstawicieli naszych klientów i partnerów o przekazanie następujących wymaganych danych osobowych (lub części z nich w zależności od państwa członkowskiego zwrotu) i dokumentów: podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko i dane kontaktowe, kopia paszportu i adres (w wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).
Nasz portal internetowy co do zasady można przeglądać bez konieczności ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak, w chwili wejścia na naszą stronę internetową zapisywane są dane do celów utworzenia kopii zapasowej. Dane te obejmują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, adres strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę oraz Państwa adres IP. Dane te teoretycznie umożliwiają identyfikację, ale nie podejmujemy żadnych działań w tym kierunku. Dane wykorzystywane są do celów statystycznych, ale poszczególni użytkownicy pozostają anonimowi. W wypadku, gdy dane są przekazywane zewnętrznemu usługodawcy, zapewniamy – za pomocą środków technicznych i organizacyjnych – pełną zgodność z przepisami o ochronie danych i prywatności.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Dodatkowo do wskazanych powyżej danych, w czasie korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze tymczasowo przechowywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej użytkownika, które zawierają dane przesyłane do podmiotu, który je wysyła. Pliki cookie mają na celu sprawienie, że nasza strona internetowa będzie bardziej przyjazna użytkownikom; nie mogą one uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika.

Niektóre pliki cookie są konieczne do zapewnienia efektywnego działania naszej strony internetowej, ale jeśli nie chcą Państwo, aby były one przechowywane na Państwa komputerze, możliwe jest ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki przed wejściem na naszą stronę – w takim wypadku przeglądarka odrzuci wszystkie pliki cookie. Większość przeglądarek umożliwia wybranie czy pliki cookie mają być akceptowane. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może skutkować niedostępnością niektórych funkcji strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej bez dezaktywacji plików cookie, wyrażają Państwo zgodę na ich umieszczanie na Państwa komputerze. Za pomocą odpowiedniego komunikatu wyświetlanego na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu podjęcie decyzji o zaakceptowaniu albo odrzuceniu plików cookie.

Uwaga: Nie przechowujemy żadnych danych osobowych za pomocą plików cookie. Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich plików cookie, które tymczasowo umieszczamy na Państwa komputerze w celu usprawnienia przeglądania naszej strony internetowej.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie

Obecnie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

  1. Konieczne pliki cookie

Pliki te sprawiają, że podstawowe funkcje strony internetowej, takie jak nawigacja pomiędzy podstronami i dostęp do zabezpieczonych sekcji, działają prawidłowo. Bez tych plików strona nie będzie działać poprawnie.

Konieczne pliki cookie wykorzystujemy do utrzymania sesji użytkownika pomiędzy kolejnymi podstronami.

  1. Pliki cookie dotyczące preferencji

Pliki te umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które dotyczą jej wyglądu i działania – np. wybranego języka lub regionu użytkownika.

Pliki cookie dotyczące preferencji wykorzystujemy, by zapisywać wybrany przez użytkownika język naszej strony internetowej.

  1. Pliki cookie do celów analityki internetowej

Korzystamy z różnych narzędzi, by analizować zachowania internautów na naszej stronie internetowej. Głównym z nich jest Google Analytics, usługa analizy internetowej oferowana przez spółkę Google, Inc. („Google”). Narzędzia te stosujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje wygenerowane na podstawie sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej mogą obejmować:
§ rodzaj / wersję przeglądarki,
§ stosowany system operacyjny,
§ referencyjny adres URL (adres poprzednio odwiedzonej strony internetowej),
§ nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) oraz
§ godzinę zapytania wysłanego do serwera.
Informacje te są co do zasady przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA i tam przechowywane.

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce; instrukcje w tym zakresie znajdą Państwo w części „Jak ustawić przeglądarkę”.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

W wypadku, gdy przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe, na podstawie RODO przysługują Państwu następujące prawa względem nas jako podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu RODO:

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W wypadku, gdy przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe, na podstawie RODO przysługują Państwu następujące prawa względem nas jako podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu RODO:

  • PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI

Mają Państwo prawo zażądać wglądu w sposób, w jaki wykorzystywane są Państwa dane osobowe. Żądanie to może dotyczyć informacji o poszczególnych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały albo zostaną udostępnione, lub obejmować żądanie wyjaśnień dotyczących celu lub okresu przetwarzania.

  • PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Mają Państwo prawo sprostować i/lub uzupełnić swoje dane osobowe jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W tym celu prosimy o kontakt pod podanym poniżej adresem.

  • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli:
•    kwestionują Państwo prawidłowość tych danych osobowych,
•    przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem,
•   administrator (tj. firma EBV Finance) nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższym, zostaną Państwo przez nas powiadomieni przed uchyleniem ograniczenia.

  • TPRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia danych osobowych w każdym z następujących wypadków:
•   jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
•   jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, która była podstawą przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
•   jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,
•   jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami Unii lub państwa członkowskiego mającymi zastosowanie do administratora (tj. firmy EBV Finance).

  • PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Mają Państwo prawo zażądać przekazania Państwa danych osobowych bezpośrednio przez nas innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, o ile jest to technicznie wykonalne oraz
•   przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
•   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.Państwa żądanie nie może mieć wpływu na prawa i wolności innych osób, a prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.

  • PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przechowujemy przez okres konieczny do świadczenia zamówionych przez Państwa usług, chyba że w świetle wymogów prawnych, np. dotyczących trwającego postępowania, zobowiązani jesteśmy przechowywać je przez inny okres. Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z naszej bazy danych po zakończeniu obowiązywania umów opartych na wymogach obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich zwrotu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma EBV Finance stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by chronić udostępnione jej dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób. W wypadku, gdy zbierane i przetwarzane są Państwa dane osobowe, zapewniamy, że nie są one udostępniane osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, a jeśli ich udostępnienie jest konieczne w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz, odbywa się to wyłącznie za pomocą szyfrowanych kanałów. Nasze środki bezpieczeństwa są okresowo zmieniane wraz z rozwojem technologii.

KONTAKT

W razie zapytań lub propozycji dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych naszej grupy spółek:
UAB „EBV Finance“
A. Tumėno str. 4, Vilnius
Lithuania
za pomocą poczty elektronicznej: info@ebvfinance.com 

UWAGA:

Jeśli kontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, przekazane przez Państwa dane (adres e-mailowy oraz, w razie konieczności, Państwa imię i nazwisko i numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne w świetle obowiązujących przepisów albo, jeśli zobowiązani będziemy nadal je przechowywać, ich dalsze przetwarzanie zostanie ograniczone.
Ciągłe usprawnienia funkcjonowania Internetu wymagają okresowych aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia odpowiednich zmian zgodnie z koniecznością.