POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
UAB EBV Finance

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. UAB EBV Finance (dalej: Spółka lub my) rozumie, że ochrona prywatności jest dla Ciebie ważna podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz komunikowania się z nami jako z partnerem lub klientem. Traktujemy ochronę Twojej prywatności bardzo poważnie i dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Tobie przysługują, a także przedstawiamy inne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

1.2. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności termin „dane osobowe” (dalej: Dane Osobowe) oznacza wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których możemy bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Twoją osobę, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

1.3. Przetwarzając Twoje Dane Osobowe, stosujemy się do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (UE) (dalej: RODO) oraz ustawodawstwa Republiki Litewskiej, a także do wskazówek organów kontroli.

1.4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie, gdy zamawiasz nasze usługi i z nich korzystasz, odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresem: https://www.ebvfinance.com/lt/ (dalej: Strona Internetowa), zakładasz konto na Stronie Internetowej, odwiedzasz nasze konto w sieci społecznościowej LinkedIn (dalej: Konto Społecznościowe), odwiedzasz naszą siedzibę oraz kontaktujesz się z nami drogą telefoniczną, elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób.

1.5. Witryna internetowa, Portal samoobsługowy i Konto społecznościowe mogą zawierać łącza lub mogą przekierowywać Cię do zewnętrznych witryn internetowych, takich jak witryny naszych partnerów biznesowych lub spółek grupy. Należy pamiętać, że te witryny internetowe dysponują własnymi, odrębnymi politykami prywatności oraz nie kontrolujemy gromadzenia przez nie Danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych witryn internetowych przed podaniem swoich Danych osobowych w tych witrynach.

1.6. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli korzystasz z naszych usług, z naszej Witryny internetowej, rejestracji na Portalu samoobsługowym, odwiedzasz nasze Konto społecznościowe lub kontaktujesz się z nami, przyjmujemy założenie, że nasza Polityka prywatności jest Ci znana. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług w całości lub części, przekazywać Ci potrzebne informacje itp.

1.7. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Prosimy o odwiedzanie naszej Witryny internetowej lub Portalu samoobsługowego od czasu do czasu, aby zapoznać się z najnowszą wersją niniejszej Polityki prywatności.

2. KIM JESTEŚMY?

2.1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest spółka UAB EBV Finance, której dane są zbierane i przetwarzane w Rejestrze Osób Prawnych prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe Centrum Rejestrów, regon: 303150257, adres siedziby: Antano Tumėno g. 4-1101, LT-01109 Wilno, Republika Litewska.

2.2. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: tel. +370 628 11111, adres e-mail: legal@ebvfinance.com.

3. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

3.1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, które otrzymujemy w następujący sposób:

3.1.1. Gdy przekazujesz nam swoje Dane Osobowe, na przykład podczas zakładania konta na Stronie Internetowej, zamawiania usług, kontaktowania się z nami drogą telefoniczną lub elektroniczną, zawierania z nami umowy itp.;

3.1.2. Gdy zbieramy Twoje Dane Osobowe podczas odwiedzania przez Ciebie Strony Internetowej, korzystania z Konta Społecznościowego, odwiedzania naszej siedziby, w której prowadzony jest monitoring wizyjny itp.;

3.1.3. Gdy otrzymujemy Twojej Dane Osobowe od innych osób, takich jak Twoi pracodawcy, władze lub organy państwowe lub samorządowe, rejestry publiczne, nasi partnerzy, podmioty obsługujące płatności itp.

3.2. Przekazując nam Dane Osobowe swoje i innych osób (np. pracowników itp.) odpowiadasz za dokładność, kompletność i aktualność tych Danych Osobowych, a także za zgodę innej osoby na przekazanie nam jej Danych Osobowych. Możemy poprosić o potwierdzenie, że masz prawo do przekazywania lub otrzymywania Danych Osobowych innych osób. W razie potrzeby (na przykład, gdy osoba fizyczna zapyta o otrzymanie przez nas jej Danych Osobowych) wskażemy Twoją osobę jako dostawcę takich danych.

3.3. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach i na następujących warunkach:

Cel przetwarzania Danych Osobowych Dane Osobowe będące przedmiotem przetwarzania Terminy przetwarzania Danych Osobowych Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
Świadczenie usług w zakresie zwrotu podatku VAT i podatku akcyzowego. Imię i nazwisko, stanowisko, reprezentowany podmiot prawny, związek z podmiotem reprezentowanym, adres e-mail, nr tel., podpis w dokumentach, dane logowania do konta na Stronie internetowej, dane do komunikacji, informacje o korzystaniu z konta na Stronie Internetowej. W okresie obowiązywania umowy/trwania stosunku oraz przez 10 lat po wygaśnięciu umowy/ustaniu stosunku, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania zgodnie z Indeksem Ogólnych Okresów Przechowywania Dokumentów zatwierdzonym Zarządzeniem nr V-100 Naczelnego Archiwisty Republiki Litewskiej z dnia 9 marca 2011 r. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Sporządzanie i realizacja umów niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności, inna administracja wewnętrzna. Imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (w razie konieczności), nr tel., adres e-mail, adres, reprezentowany podmiot prawny, związek z podmiotem reprezentowanym, stanowisko, miejsce pracy, nr zaśw. o prowadz. działalności na własny rachunek, inne dane niezbędne dla współpracy.
 
 
W okresie świadczenia usług/współpracy oraz przez 10 lat po zakończeniu świadczenia usług/współpracy, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania zgodnie z Indeksem Ogólnych Okresów Przechowywania Dokumentów zatwierdzonym Zarządzeniem nr V-100 Naczelnego Archiwisty Republiki Litewskiej z dnia 9 marca 2011 r. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Wykonanie operacji finansowych, księgowość, spłata zobowiązań podatkowych, zarządzanie należnościami. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., stanowisko, adres, reprezentowany podmiot prawny, związek z podmiotem reprezentowanym, numer identyfikacji podatkowej, nr rachunku bieżącego, instytucja kredytowa, informacja o płatnościach, informacja o należnościach, dane administratora ds. należności, informacje o dokumentach podatkowych, dane komunikacyjne. Zgodnie z aktami prawnymi regulującymi operacje finansowe i księgowość, a także zgodnie z Indeksem Ogólnych Okresów Przechowywania Dokumentów zatwierdzonym Zarządzeniem nr V-100 Naczelnego Archiwisty Republiki Litewskiej z dnia 9 marca 2011 r.;
Dane nieobjęte zakresem wyżej wymienionych aktów prawnych będą przechowywane przez czas trwania umowy lub stosunku oraz przez 10 lat po wygaśnięciu umowy lub ustaniu stosunku.
Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Zarządzanie Stroną Internetową i Kontem Społecznościowym, ich utrzymanie i usprawnienie. Adres IP, dane zbierane za pośrednictwem plików cookie i ustawień Witryny internetowej lub Portalu samoobsługowego, używana przeglądarka, data i godzina połączenia, model i producent urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, dane zbierane w związku z integracją Konta społecznościowego. Dane dotyczące Strony Internetowej będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 2 lat;
Informacje na koncie w Sieci Społecznościowej LinkedIn będą przechowywane na warunkach określonych przez właściciela Sieci.
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Zarządzanie zapytaniami dotyczącymi działalności gospodarczej Spółki, udzielanie odpowiedzi na zapytania. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., reprezentowany podmiot prawny, związek z podmiotem reprezentowanym, treść zapytania i odpowiedzi na zapytanie. W okresie komunikacji oraz przez 1 rok po zakończeniu komunikacji;
W przypadku aplikacji umożliwiających komunikowanie się na odległość, zgodnie z ustawieniami aplikacji, ale nie dłużej niż przez 1 rok po zakończeniu komunikacji;
Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane w sposób określony, chyba że osoba ta wycofa zgodę.
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Marketing bezpośredni, wysyłanie wiadomości. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., informacje o przeczytaniu (otwarciu) wiadomości. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty otrzymania zgody, a w przypadku wycofania zgody – do czasu jej wygaśnięcia. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Rozpoznawanie wniosków, sporów i roszczeń. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., reprezentowany podmiot prawny, związek z podmiotem reprezentowanym, adres/ adres dostawy, treść reklamacji lub analogicznego dokumentu, informacje/dokumenty dotyczące sporu/roszczenia. Przez cały okres rozpoznawania sporu/roszczenia oraz przez 3 lata od zakończenia rozpoznania sporu/roszczenia na drodze pozasądowej oraz przez 10 lat od zakończenia postępowania sądowego, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania zgodnie z Indeksem Ogólnych Okresów Przechowywania Dokumentów zatwierdzonym Zarządzeniem nr V-100 Naczelnego Archiwisty Republiki Litewskiej z dnia 9 marca 2011 r. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Ocena i rekrutacja kandydatów na proponowane stanowisko. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., adres, informacje dotyczące wykształcenia i pracy, treść CV, inne informacje niezbędne do rekrutacji/oceny kandydata lub przekazane przez kandydata. Dane będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące po jej zakończeniu, chyba że dana osoba wcześniej wycofa swoją zgodę. W takim przypadku Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia zgody. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dane z monitoringu wizyjnego. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez 10 dni. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

3.4. Używamy Konta Społecznościowego do zamieszczania informacji o Usługach, naszej Spółce i działalności. Oprócz niniejszej Polityki Prywatności, użytkownicy Konta Społecznościowego podlegają polityce prywatności i regulaminom operatorów sieci społecznościowej, na której znajduje się Konto Społecznościowe. Podczas Twojego logowania się do Konta Społecznościowego, możemy zobaczyć niektóre informacje dotyczące Twojego konta, w zależności od ustawień prywatności wybranych przez Ciebie dla danej sieci społecznościowej. Jeśli zamieszczasz informacje podczas komunikacji z nami na Koncie Społecznościowym, zamieszczone przez Ciebie informacje mogą zostać upublicznione w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień prywatności (np. wyświetlanie Twoich komentarzy, opinii itp.).

3.5. W niektórych przypadkach możemy wysyłać do Ciebie wiadomości lub wykonywać telefony dotyczące usług, na przykład, aby przypomnieć o przebiegu realizacji usług, konieczności zapłacenia rachunku itp. Takie wiadomości są niezbędne do należytego świadczenia usług i nie będą uznawane za wiadomości reklamowe.

3.6. Masz prawo do zmiany i aktualizacji przekazanych nam informacji. W niektórych przypadkach konieczne jest, abyśmy posiadali dokładne i aktualne informacje na Twój temat, zatem możemy okresowo prosić Cię o potwierdzenie, że informacje, które posiadamy na Twój temat są poprawne.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE I JAKIMI ZASADAMI SIĘ KIERUJEMY?

4.1. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania Danych Osobowych określonych przez Spółkę.

4.2. Przetwarzając Twoje Dane Osobowe:

4.2.1. Przestrzegamy wymogów obowiązujących aktów prawnych, w tym RODO;

4.2.2. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

4.2.3. Zbieramy Twoje Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzamy dalej w sposób niezgodny z tymi celami, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo;

4.2.4. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie sprostowane, uzupełnione, usunięte lub ich przetwarzanie zostało zawieszone;

4.2.5. Przechowujemy je w formie umożliwiającej identyfikację Twojej osoby, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane Osobowe te są przetwarzane;

4.2.6. Nie ujawniamy Danych Osobowych osobom trzecim i nie udostępniamy ich do wiadomości publicznej, z wyjątkiem sytuacji określonych w Polityce Prywatności lub obowiązujących aktach prawnych;

4.2.7. Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

5. KOMU I KIEDY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

5.1. Twoje Dane Osobowe będą przekazywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

5.2. Twoje Dane Osobowe możemy przekazywać:

5.2.1. Naszym partnerom, doradcom, w szczególności biegłym rewidentom, prawnikom, innym osobom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności.

5.2.2. naszym podmiotom przetwarzającym Dane osobowe, które świadczą dla nas usługi/wykonują prace (np. dostawcy hostingu stron internetowych, dostawcy usług kurierskich i przesyłek paczkowych, dostawcy usług bezpieczeństwa, dostawcy usług archiwizacji dokumentów).

5.2.2.1. Partnerowi marketingowemu – UAB Socialus marketingas (Litwa);

5.2.2.2. Dostawcy usług księgowych, finansowych i audytorskich – UAB Ernst & Young Baltic (Litwa);

5.2.2.3. Towarzystwom ubezpieczeń: UADBB Aon Baltic (Litwa) i UADBB Legator (Litwa);

5.2.2.4. Firmom kurierskim: UAB TNT (Litwa) i UAB Samus (Litwa);

5.2.2.5. Dostawcom rozwiązań IT, chmury i hostingu: UAB Interneto Vizija (Litwa) i MB Šeimos Gidas (Litwa);

5.2.2.6. Podmiotom świadczącym usługi rekrutacji pracowników i pośrednictwa pracy: UAB CV-Online LT (Litwa); CV Keskus OÜ filialas (Litwa); UAB Diginet LTU (Litwa); UAB Pedersen & Partners (Litwa); UAB Amston(Litwa); UAB ALLIANCE RECRUITMENT (Litwa); UAB CVO Recruitment (Litwa) i UAB Emplonet (Litwa).

5.2.2.7. Dostawcy usług systemu CRM – Pipedrive OÜ (Estonia);

5.2.2.8. Operatorowi telekomunikacyjnemu – UAB Bitė Lietuva (Litwa);

5.2.2.9. Dostawcy usług ochroniarskich – UAB G4S Lietuva (Litwa);

5.2.2.10. Dostawcy usług archiwizacji dokumentów – UAB Herman data (Litwa);

5.2.3. Operatorom platform społecznościowych, z których korzystamy do komunikacji z Tobą i dostawcami usług związanych ze Stroną Internetową;

5.2.3.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia) i LinkedIn Corporation (USA) (dane będą bezpiecznie przekazywane dostawcy usług poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza EOG zatwierdzonych przez Komisję Europejską);

5.2.3.2. Facebook Ireland Ltd. (Irlandia) i Facebook, Inc. (USA) (dane będą bezpiecznie przekazywane dostawcy usług poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza EOG zatwierdzonych przez Komisję Europejską );

5.2.3.3. Google Ireland Ltd. (Irlandia) i Google Inc. (USA) (dane będą bezpiecznie przekazywane dostawcy usług poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza EOG zatwierdzonych przez Komisję Europejską ).

5.2.4. Instytucjom i organom państwowym lub samorządowym, organom ścigania i organom prowadzącym postępowania przygotowawcze, sądom i innym instytucjom rozpoznającym spory, innym osobom pełniącym funkcje wyznaczone przez prawo, w trybie przewidzianym w ustawodawstwie Republiki Litewskiej.

5.2.5. Innym osobom trzecim, w szczególności biurom prawnym, instytucjom finansowym, kredytowym, płatniczym itp.

5.2.6. Dla firm (które mogą mieć siedzibę zarówno na terenie EOG/UE, jak i poza nim), należących do tej samej grupy co Spółka.

5.2.7. W razie potrzeby – dla firm, które zamierzałyby nabyć lub nabyły przedsiębiorstwo Spółki lub prowadziły z nami wspólną działalność lub współpracowały w innej formie, a także dla firm przez nas założonych.

5.3. Co do zasady Dane Osobowe  przetwarzamy na terenie UE/EOG, jednak w niektórych przypadkach, na przykład w celu prawidłowego świadczenia usług lub w przypadku innej konieczności, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane poza obszar UE/EOG. Twoje Dane Osobowe są przekazywane poza obszar UE/EOG z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i wyłącznie jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

5.3.1. Zgodnie z zawartą z odbiorcami danych umową o przetwarzanie lub udostępnienie danych, na podstawie Standardowych Warunków Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

5.3.2. Po otrzymaniu specjalnego zezwolenia Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Republiki Litewskiej na transfer danych poza obszar UE/EOG;

5.3.3. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej kwalifikowalności kraju, w którym ma siedzibę nasz partner. Taka decyzja oznacza zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych w państwie; lub

5.3.4. Wyraziłeś (-aś) zgodę na przekazanie swoich Danych Osobowych poza EOG.

6. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

6.1. Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich Danych Osobowych:

Przysługujące Ci prawo Zakres realizacji prawa
Uzyskania informacji (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych (prawo do informacji) Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w zwięzły sposób oraz w prostym i zrozumiałym języku.
Dostępu do Twoich Danych Osobowych i sposobu ich przetwarzania (prawo dostępu) Prawo to oznacza, że możesz ubiegać się o uzyskanie dostępu do:
·         Potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe;
·         Wykazu Danych Osobowych, które przetwarzamy;
·         Wykazu celów i podstaw prawnych przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
·         Potwierdzenia, czy wysyłamy Dane Osobowe do stron trzecich, a jeśli tak, jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte;
·         Źródła otrzymania Twoich Danych Osobowych;
·         Informacji o tym, czy stosowane jest profilowanie;
·         Wskazania okresu przechowywania Danych.
Powyższych informacji udzielimy pod warunkiem, że nie będą one naruszać praw i wolności innych osób.
Żądania sprostowania lub, zgodnie z celami przetwarzania Twoich Danych Osobowych, uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych (prawo do sprostowania) Ma zastosowanie w sytuacji, gdy informacje przechowywane przez nas na temat Twoich danych osobowych są niekompletne lub niedokładne.
Żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych lub zawieszenia ich przetwarzania (z wykluczeniem przechowywania) (prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”)) Ma zastosowanie w sytuacji, gdy:
·         Przechowywane przez nas informacje nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
·         Cofnąłeś (-aś) zgodę, na której opiera się przetwarzanie Danych;
·         Przetwarzamy Dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, zaś na Twoje żądanie stwierdzamy, że Twój interes prywatny jest nadrzędny;
·         Informacja została uzyskana niezgodnie z prawem.
Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych z jednego z następujących uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia przetwarzania) Prawo to może być zrealizowane w okresie analizowania przez nas sytuacji, tj.
·         Kwestionujesz prawidłowość informacji;
·         Sprzeciwiasz się przetwarzaniu Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
·         Używamy informacji niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu;
·         Nie potrzebujemy już informacji, jednak żądasz jej przechowywania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych Prawo to może być zrealizowane, jeżeli przedstawiłeś (-aś) swoje dane, a my je przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych Prawo to może być zrealizowane, jeżeli takie przetwarzanie danych odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie administratora lub strony trzeciej. Możemy odmówić realizacji tego prawa, jeśli  wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów.
Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Prawo do wycofania zgody Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Możesz wnieść skargę do organu odpowiedzialnego za nadzór i kontrolę ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych – Państwowego Inspektora Ochrony Danych. Naszym celem jest rozstrzyganie sporów, dlatego zachęcamy do skierowania skargi do nas w pierwszej kolejności.

6.2. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, możesz zrezygnować z takiego przetwarzania bez podawania przyczyn rezygnacji (sprzeciwu) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: legal@ebvfinance.com lub w inny sposób wskazany w skierowanej do Ciebie wiadomości (np. klikając w odpowiedni link w newsletterze).

6.3. Możemy odmówić realizacji Twoich praw wymienionych powyżej, z wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego lub w innych przypadkach, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się za Twoją zgodą, pod warunkiem, że przepisy RODO pozwalają nam na oddalenie Twojego wniosku lub gdy w przypadkach przewidzianych przez prawo jest to konieczne, aby zapewnić zapobieganie, dochodzenie i wykrywanie przestępstw, naruszeń etyki urzędowej lub zawodowej, oraz aby ochronić prawa i wolności dotyczące osoby, której dane dotyczą, nas i innych osób.

6.4. Wszelkie wnioski lub polecenia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych możesz kierować do nas na piśmie na adres e-mail: legal@ebvfinance.com. Przy składaniu takiego wniosku możemy poprosić Cię o wypełnienie niezbędnych formularzy w celu lepszego zrozumienia treści żądania, jak również o przedłożenie dokumentu tożsamości lub innych informacji (np. potwierdzenia Twojej tożsamości za pomocą podpisu elektronicznego), które umożliwią nam zweryfikować Twoją tożsamość. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, w zależności od jego treści, możemy poprosić Cię o stawienie się w naszej siedzibie lub złożenie wniosku na piśmie. Możesz również złożyć wniosek drogą pocztową na adres naszej siedziby lub poprzez stawienie się w naszej siedzibie.

6.5. Po wpłynięciu Twojego wniosku lub polecenia dotyczącego przetwarzania Danych Osobowych, udzielimy Ci odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty jego wpłynięcia i podejmiemy działania określone we wniosku lub poinformujemy Cię o przyczynach odmowy ich wykonania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, w zależności od stopnia złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu w ciągu 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku.

6.6. Jeśli Dane Osobowe zostaną usunięte na Twoje żądanie, zachowamy jedynie kopie tych informacji, które są niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu Spółki i innych osób, przestrzegania zobowiązań organów państwowych, rozstrzygania sporów, identyfikacji zakłóceń lub realizacji wszelkich umów zawartych przez Ciebie ze Spółką.

7. CZY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ DO CIEBIE WIADOMOŚCI?

7.1. Za Twoją zgodą możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego, aby dostarczać Ci newslettery, oferty i informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.

7.2. Wiadomości mogą być wysyłane do Ciebie drogą elektroniczną. Twoje dane kontaktowe mogą być przekazywane naszym partnerom/podmiotom przetwarzającym, którzy świadczą nam usługę oceny wysyłania i jakości wiadomości.

7.3. Po wysłaniu wiadomości możemy zbierać informacje o osobach, które je otrzymały, w szczególności o osobach, które wiadomość otworzyły, o linkach, na jakie kliknęły itp. Informacje te są zbierane w celu zapewnienia bardziej odpowiednich i dostosowanych do Twoich potrzeb wiadomości.

7.4. Nawet jeśli wyraziłeś (-aś) zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, możesz łatwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w odniesieniu do wszystkich lub części działań związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych. Aby to zrobić, możesz:

7.4.1. powiadomić nas o rezygnacji z subskrypcji w sposób określony w komunikatach elektronicznych i/lub ofertach (np. klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze itp.); lub

7.4.2. wysłać do nas powiadomienie na adres e-mail podany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli zażądasz wycofania zgody w ten sposób, możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości.

7.5. Jeśli wycofasz zgodę, dołożymy starań, aby natychmiast zaprzestać wysyłania wiadomości pod Twoje dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie zobowiązuje nas automatycznie do usunięcia Twoich Danych Osobowych ani do udzielenia Ci informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych, wymagany jest w tym celu osobny wniosek o dokonanie tych czynności.

7.6. Nasi partnerzy reklamowi używają różnych mobilnych i internetowych plików cookie, aby wyświetlać bardziej odpowiednie, spersonalizowane reklamy. Spersonalizowane reklamy będą wyświetlane wyłącznie za Twoją zgodą. Pliki cookie służące do personalizacji reklam są wykorzystywane do pomiaru oglądalności, aktywacji reklam kontekstowych i/lub kampanii ukierunkowanych. Nie mamy kontroli nad technologiami śledzenia stron trzecich i ich wykorzystaniem. Pliki cookie stron trzecich podlegają polityce prywatności danej strony trzeciej. Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub w inny sposób określony w rozdziale 9 niniejszej Polityki prywatności.

8. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

8.1. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny oraz będą chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą. Wdrożyliśmy środki fizyczne i techniczne (takie jak kontrolowany dostęp, ograniczenia w udostępnianiu danych, stosowanie haseł, weryfikacja tożsamości, ochrona przed wirusami lub złośliwym oprogramowaniem, dokumentacja dotycząca ochrony danych itp.) w celu ochrony zbieranych przez nas informacji przed przypadkowym lub bezprawnym usunięciem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, a także wszelkim innym nieuprawnionym przetwarzaniem. Środki bezpieczeństwa dla Danych Osobowych są określane z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych.

8.2. Nasi pracownicy są pisemnie zobowiązani do nieujawniania lub nierozpowszechniania Twoich Danych Osobowych nieupoważnionym osobom trzecim.

9. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE?

9.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje (często składające się tylko z ciągu cyfr i liter identyfikujących urządzenie, ale mogą również zawierać inne informacje), które są używane przez przeglądarkę na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym itp.) (np. Google Chrome, Internet Edge, Firefox, Mozilla, Opera itp.) w oparciu o jego ustawienia i przechowywane na jego dysku twardym. Termin „pliki cookie” jest używany w niniejszej Polityce prywatności w celu opisania plików cookie i innych podobnych technologii, na przykład znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i czystych GIF. Stosowanie plików cookies zapewnia lepsze i wydajniejsze działanie Witryny internetowej i Portalu samoobsługowego, a także integrację z Kontem społecznościowym.

9.2. Plików cookie używamy do analizy przepływu informacji i zachowań użytkowników, promowania zaufania i zapewnienia bezpieczeństwa, a także do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny internetowej i Portalu samoobsługowego, ich ulepszania, zapamiętywania wybranych przez Ciebie ustawień, personalizacji wyświetlanych treści oraz połączenia Witryny internetowej z Kontem społecznościowym.

9.3. Możesz wybrać, czy chcesz zaakceptować pliki cookie. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie plików cookie w przeglądarce swojego komputera lub innego urządzenia, możesz to zaznaczyć w banerze zgody na pliki cookie, zmienić ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, oraz wyłączyć obsługę plików cookie (wszystkie te opcje jednocześnie lub jedna opcja na raz, albo w grupach). Aby zrezygnować z plików cookie na swoim urządzeniu mobilnym, musisz postępować zgodnie z oficjalnymi instrukcjami dotyczącymi danego urządzenia. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach rezygnacja z plików cookie może spowolnić szybkość przeglądania, ograniczyć niektóre funkcje witryny internetowej lub Portalu samoobsługowego lub zablokować do nich dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.AllAboutCookies.org lub https://google.com/privacy_ads.html.

9.4. Możesz wyłączyć pliki cookie innych firm do celów reklamowych, odwiedzając stronę wyłączania reklam w sieci Network Advertising pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

9.5. Możemy używać absolutnie niezbędnych plików cookie, które są wymagane do działania Witryny lub Portalu samoobsługowego, a także analitycznych i funkcjonalnych plików cookie do analizy ruchu w Witrynie internetowej lub na Portalu samoobsługowym, zapamiętywania preferencji użytkownika i dostosowywania ich do Witryny internetowej lub Portalu samoobsługowego w celu poprawy ich funkcjonalności, plików cookie związanych z efektywnością, plików cookie podmiotów zewnętrznych używanych przez podmioty zewnętrzne oraz reklamowych plików cookie, które mają na celu wyświetlanie spersonalizowanych i ogólnych reklam.

9.6. Wykorzystujemy również następujące produkty i narzędzia, które zapisują pliki cookie:

Google Analytics Analizuje korzystanie z Witryny internetowej i Portalu samoobsługowego, tworzy raporty, pomaga planować i prognozować działania Witryny internetowej i Portalu samoobsługowego. Zbierane dane są zazwyczaj przesyłane do serwera Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane. Możesz uniemożliwić Google Analytics analizowanie Twoich informacji poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W takim przypadku otrzymasz plik cookie rezygnacji. Jeśli jednak usuniesz wszystkie pliki cookie, plik cookie rezygnacji również może zostać usunięty.  Możesz również uniemożliwić Google przechwytywanie danych, instalując wtyczkę do przeglądarki z adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Facebook Pixel Używane dla potrzeb remarketingu, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą ponownie w ciągu 180 dni. Pozwala nam to na wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach (Facebook Ads), kiedy odwiedzasz Facebooka lub inne strony internetowe, które również korzystają z tego narzędzia. W ten sposób staramy się pokazać interesujące Cię reklamy. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania Facebook Pixel, odwiedź stronę pod adresem: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.
LinkedIn Insight tag Pomaga nam ocenić ruch na naszej stronie LinkedIn i skuteczność naszych reklam oraz wyświetlać wiadomości/reklamy w oparciu o te dane. Spersonalizowane informacje dostępne za pośrednictwem LinkedIn: ruch na stronie, liczba osób śledzących nasze posty; liczba osób, do których dociera treść strony/reklamy i ich działania (udostępnianie, klikanie „lubię to” itp.); liczba nowych osób śledzących, podział według płci, miasta, kraju, języka przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
OneTrust Cookie Consent Narzędzie to pomaga informować Cię o używanych przez nas plikach cookie w możliwie najbardziej przejrzysty sposób. Pomaga osiągnąć ten cel dostarczając szczegółowych informacji na temat używanych przez nas technologii śledzenia, a także pomaga zapewnić, że opcjonalne pliki cookie są używane wyłącznie za Twoją zgodą. Więcej informacji na stronie pod adresem: https://www.onetrust.com/privacy-notice/.


10.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

10.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: legal@ebvfinance.com lub numerem telefonu: +370 628 11111.

10.2. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Danych Osobowych, prosimy o przesłanie jej do nas w formie pisemnej, podając jak najwięcej informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszystkie problemy w możliwie najkrótszym terminie w ramach współpracy z Tobą. Wniosek dotyczący realizacji praw osób, których dane dotyczą.

10.3. Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z RODO zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Państwowego Inspektora Ochrony Danych, więcej informacji i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Inspektora (https://vdai.lrv.lt/). Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory szybko i polubownie, dlatego zachęcamy do wniesienia skargi do nas w pierwszej kolejności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w Witrynie internetowej lub na Portalu samoobsługowym, publikując zaktualizowaną Politykę prywatności lub za pomocą innych zwykłych środków komunikacji. Zmiany lub uzupełnienia Polityki prywatności wchodzą w życie z dniem jej aktualizacji zgodnie z treścią Polityki prywatności, chyba że zostanie określona inna data wejścia w życie.

11.2. Dalsze korzystanie z Witryny internetowej lub Portalu samoobsługowego, zamawianie usług, korzystanie z naszego Konta społecznościowego oraz kontaktowanie się z nami po zmianie warunków Polityki prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienione warunki Polityki Prywatności.